यूरोपीय लोट्टो

45 से अधिक मिलियन यूरो का खजाना हर हफ्ते.

स्पेन EuroMillions

153 million euros खेल
यूरो क्षेत्र लॉटरी

153 million euros खेल

39.2 million euros खेल

37.2 million euros खेल

25 million euros खेल

17.7 million euros खेल

9.8 million GBP खेल

10.7 million euros खेल

10 million euros खेल

8 million euros खेल

6 million euros खेल

3 million euros खेल

1.7 million euros खेल

454 million Ft खेल

375 million Ft खेल

1.2 million euros खेल

500000.00 खेल

400000.00 खेल

अमेरिकी लॉटरी

104 million USD खेल

53 million USD खेल

16.4 million USD खेल

16 million USD खेल

8.3 million USD खेल

7.6 million USD खेल

7 million USD खेल

976000.00 खेल

अन्य लॉटरी

35 million BRL खेल

10 million AUD खेल

125 million खेल

17 million zł खेल

6 million NZD खेल

5 million CAD खेल

4 million AUD खेल

3 million AUD खेल

7000 million COP खेल

2.1 million CHF खेल

5.8 million BRL खेल

2 million CAD खेल

4.11 million lei खेल

3 million BRL खेल

1 million AUD खेल

1 million AUD खेल

15.5 million ₴ खेल

5 million R खेल

5 million R खेल

5.1 million खेल

7.3 million ₴ खेल

10 million руб खेल